නිවස බලාගෙන පිරිසිදුව තබගෑනීමට කාන්තවක් හෝ යුවලක් උවමනායි. - Padmalal

This is a free web service and information center to help unemployment in Sri Lanka. If you have any complaint or information correction please send us email to [email protected]

නිවස බලාගෙන පිරිසිදුව තබගෑනීමට කාන්තවක් හෝ යුවලක් උවමනායි. - Padmalal

Date Posted: Jun 01, 2022
Monthly Salary: 20000 LKR - 20000 LKR

Job Description

ගම්පහ පිහිටි අපගේ නිවස බලාගෙන පිරිසිදුව තබගෑනීමට බාහිර කරදර නෑති කාන්තවක් හෝ යුවලක් උවමනායි. වෑටුප සාකච්චා කරගතහෑක. අමතන්න 0774542832. read more

Sign in and Apply or Register with us

Skills Required

Related Jobs

Job Detail

 • Location
  Gampaha, Gampaha, Sri Lanka
 • Company
 • Phone
  *******
 • Email
  *******
 • Type
  Full Time/Permanent
 • Shift
  First Shift (Day)
 • Career Level
  Department Head
 • Positions
  1
 • Experience
  1 Year
 • Gender
  Any
 • Degree
  School leavers
 • Apply Before
  Aug 01, 2022

Join Our Sosial Media

Google Map .