අප ආයතනයේ , කිහිපදෙනෙකු සදහා රැකියා ඇබෑර්තු ඇත . - R.G.R.C.Rajapaksha

This is a free web service and information center to help unemployment in Sri Lanka. If you have any complaint or information correction please send us email to [email protected]

අප ආයතනයේ , කිහිපදෙනෙකු සදහා රැකියා ඇබෑර්තු ඇත . - R.G.R.C.Rajapaksha

Date Posted: Jun 04, 2022

Job Description

◙ ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක .
◙ ආරක්ෂක අංශයේ අය සදහා විශේෂයි .
◙ පුර්ණ හෝ අර්ධ කාලීන වශයෙන් රැකියාව සිදු කල හැක .
◙ නිවසේ සිටම සිදුකල හැකි රැකියා අවස්ථාද පවතී.

නිවසේ සිට සිදුකල හැකි රැකියා අවස්ථා සදහා ඕනෑම ප්‍රදේශයක පදිංචිවුවන්ට අයදුම් කල හැක .
අවස්ථා සීමිතයි .

විමසීම්
whatsapp
0778609159 read more

Sign in and Apply or Register with us

Skills Required

Related Jobs

Job Detail

 • Location
  Freelance
 • Company
 • Phone
  *******
 • Email
  *******
 • Type
  Flexible
 • Shift
  Rotating
 • Career Level
  Entry Level
 • Positions
  8
 • Experience
  1 Year
 • Gender
  Any
 • Degree
  School leavers
 • Apply Before
  Aug 04, 2022

Join Our Sosial Media

Google Map .