පලපුරුදු ජලනළ කාර්මික ශිල්පීන් (Plumbers) - බියගම - Makeetha Employment Bureau ( Pvt ) Ltd

This is a free web service and information center to help unemployment in Sri Lanka. If you have any complaint or information correction please send us email to [email protected]

පලපුරුදු ජලනළ කාර්මික ශිල්පීන් (Plumbers) - බියගම - Makeetha Employment Bureau ( Pvt ) Ltd

Date Posted: May 24, 2021

Job Description

තනතුර : පලපුරුදු ජලනළ කාර්මික ශිල්පීන් (Plumbers)බියගම හා සපුගස්කන්ද ප්‍රදේශවල නිශ්පාදන කටයුතු පවත්වා ගෙන යන ප්‍රසිද්ධ බහු ජාතික ටයර නිශ්පාදන සමාගම් කිහිපයක් සදහා ජලනළ කාර්මික ශිල්පීන් (Plumbers ) සදහා ඇබෑර්තු රැසක් ලැබී ඇත.වරප්‍රසාද :~ සිත්ගන්නා සුළු වැටුප්.~ අතිකාල දීමනා.~ ප්‍රසාද දීමනා.~ රක්ෂණ ආවරණ.~ ආහාර,~ සුබ සාධක දීමනා read more

Sign in and Apply or Register with us

Skills Required

Related Jobs

Job Detail

 • Location
  , Sri Lanka
 • Company
 • Phone
  *******
 • Email
  *******
 • Type
  Full Time/Permanent
 • Shift
  First Shift (Day)
 • Career Level
 • Positions
  1
 • Experience
 • Gender
  Any
 • Degree
 • Apply Before
  Oct 14, 2021

Join Our Sosial Media

Google Map .